Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 20/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 marca 2004 roku


w sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2004 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 29 ust. 2 i 4 i art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na II kwartał 2004r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2004 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZałącznik do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej