Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 49 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 12 maja 2005 rokuw sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 imienia Na Słonecznej Górce
w Sztumie.

Na podstawie Art. 36a ust. 5 ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty zgodnie z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Burmistrz Miasta i Gminy Miasta i Gminy Sztum powołuje komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 imienia Na Słonecznej Górce w Sztumie w składzie:

1. Alicja Podlewska - przewodniczący komisji konkursowej,
- przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
2. Barbara Richert - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
3. Arkadiusz Dzikowski - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę,
4. Halina Uchman - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5. Helena Banaszyńska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
6. Beata Andrzejewska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
7. Iwona Elko - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola,
8. Grażyna Wrzałka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola,
9. Dorota Mielniczek - przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola,
10. Iwona Ostrowska - przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola,
11. Jerzy Jakubowski - przedstawiciel Oddziału Związku Nauczycielstwa
Polskiego w Sztumie,
12. Anna Jaźwińska - Góral - przedstawiciel NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” Pracowników
Oświaty i Wychowania w Sztumie.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor