Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 73/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 czerwca 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 27.720.844 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 32.362.852 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w działach: 600 „Transport i łączność”, 750 „Administracja publiczna”,
801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” i 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/31/EP/05 z dnia 21.06.2005 r. zwiększające plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 5.173 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006.

II. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale:
1. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
o kwotę 20.000 zł na sfinansowanie najpilniejszych remontów dróg gminnych,

2. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „ Pozostała działalność”
o kwotę 2.700 zł na sfinansowanie wydatków związanych
z zatrudnieniem na umowę zlecenie tłumacza języka niemieckiego
w trakcie pobytu delegacji niemieckiej w Sztumie w dniach 16-24 lipca 2005 r. oraz uroczystych obchodach Dni Ziemi Sztumskiej.

3. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 500 zł na sfinansowanie wydatków związanych z wyjazdem służbowym do Krakowa na uroczyste wręczenie nagrody „Osobowość Roku”,

4. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”
o kwotę 40.785 zł. Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 17.05.2005 r. koszty obsługi świadczeń rodzinnych wraz ze składką społeczną opłacaną za podopiecznych od 1.01.2005 wynoszą 3%, do 31.12.2004 r. wynosiły 2 % . W związku z powyższym zmienia się koszty obsługi z 2% na 3%,
5. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 3.400 zł w celu sfinansowania wydatków związanych z opłatą za wprowadzenie ścieków do środowiska z powierzchni dróg i parkingów utwardzonych należących do gminy.

Załącznik nr 1 i 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 73/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:789
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-07-12 14:30:05
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-07-12 14:25:18