Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie nr 16/2002
Burmistrza miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 grudnia 2002 rokuw sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2002 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art.29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1


1. Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2002 roku określonych w punktach – wydatki 5,11,14 harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy.
2. Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

I. Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał dokonuje się:
1) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”
a) w rozdz. 70004 „Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej” o kwotę 19.650 zł w celu zabezpieczenia wydatków nie wygasających w 2002 r. (zakup ciągnika MT – 8 dla ZGKiM),
b) w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki nie wygasające w 2002 r. (zakup gruntu we wsi Gościszewo, na którym mieści się pompownia ścieków „P1”),

2) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80130 „Szkoły zawodowe” o kwotę 5.000 zł w celu sfinansowania wydatków związanych z pomocą finansową dla Zespołu Szkół Zawodowych w Sztumie,

3) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 16.624 zł w celu zabezpieczenia wydatków na gospodarkę odpadami.

T A B E L A