Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 99/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 września 2003 roku


w sprawie wprowadzenia podwyżki czynszu najmu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Na podstawie art. 8 pkt. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. Nr 71 poz. 733)

zarządzam:

§ 1


Wprowadzenie z dniem 1 listopada 2003 r. podwyżki czynszu zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr X/50/2003 r. Rady Miejskiej Sztum z dnia 29 maja 2003r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Sztum w latach
2003 – 2007 /Dz. Urz. Woj. Pom. z 2003 r. Nr 96 poz. 1699/

§ 2


Podwyżkę czynszu należy wprowadzić zgodnie z art. 6851 Kodeksu cywilnego.

§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sztumie i Dyrektorowi Miejsko – Gminnemu Zespołowi Oświaty w Sztumie.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor