Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 125/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 03 listopada 2006 roku
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.


Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t. j. z 2005 r. Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 199.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą : 34.323.824 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 199.800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą: 35.410.347 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność”
w kwocie 300 zł i dz.751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”
w kwocie 868 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.


Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 – plan finansowy dotacji i wydatków związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor