Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarzadzenie Nr 142/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 listopada 2005r.

w sprawie wyboru ofert realizacji zadan publicznych w formie wspierania wykonania zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) i § 2 pkt 5 uchwaly Nr XXX/187/2004 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia „Programu wspólpracy Miasta i Gminy Sztum z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2005”.


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarzadza, co nastepuje:

§ 1
Na podstawie przedlozonego przez Komisje Konkursowa protokolu z dnia 17 listopada 2005r. z otwarcia i rozpatrzenia ofert w ramach otwartego konkursu na realizacje zadan publicznych w 2005r. wybiera sie nastepujace oferty realizacji zadan publicznych w formie wspierania wykonania zadan wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:


Lp.Nazwa organizacjiNazwa zadaniaWysokość udzielonej dotacji w tyś. zł
1.Klub Sportowy „Olimpia”„Prowadzenie druzyn pilkarskich z terenu miasta i gminy Sztum w rozgrywkach kwalifikowanych” 926-92605-2820 23.545zl§ 2
Zobowiazuje sie pracownika Urzedu Miasta i Gminy Sztum ds. wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi do zawiadomienia zainteresowanych organizacji o wynikach postepowania w sprawie otwartego konkursu ofert oraz do ogloszenia informacji w tej sprawie poprzez jej zamieszczenie w BIP, na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta i Gminy w Sztumie oraz na stronie internetowej Miasta i Gminy Sztum.

§ 3
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor