Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 24/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 marca 2005 rokuw sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w I kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w I kwartale 2005 r. określonych w punkcie 14 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek TaborU z a s a d n i e n i e:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na I kwartał 2005 roku
dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 21.400 zł zgodnie z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Nr FB.I-3050/3/EP/05 z dnia 22.02.2005 r.
z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 24/2005 z dnia 10 marca 2005 r.