Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 123 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 7 paźdzernika 2005 roku

w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze bezprzetarowej lokalu użytkowego na rzecz najemców oraz ustalenia ceny .
Na podstawie zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z uchwałą Nr XXXV Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 28 kwietnia 2005 roku w sprawie wytypowania do zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Mickiewicza 52 w Sztumie,
zarządzam co następuje:
§1
Do czynności związanych ze sprzedażą na rzecz najemcy lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku nr 52 w Sztumie przy Mickiewicza łącznie ze sprzedażą udziału 0,183 części do gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów numerem 361/2 i 362/7 i części wspólnych budynku mieszczącego przedmiotowy lokal, powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący:Joachim Majewski - Członek Rady Miejskiej
2.Członek : Agnieszka Topolewska-Reksa -Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania
Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
3.Członek : Halina Tymoszuk -Insp. Ref. Inwestycji, PPiGN
§2
Na podstawie wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego ustalam cenę lokalu użytkowego, udziału do gruntu i części wspólnych budynku, o którym mowa w § 1 w wysokości 80.000,00zł.
§3
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą lokalu użytkowego na rzecz najemcy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:794
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-18 09:04:44
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-18 09:03:45