Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie nr 26 / 2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 10 marca 2005 roku


W sprawie ustalenia ceny wywoławczej do drugiego przetargu i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu.

Na podstawie Art. 39 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst z 2004 roku Dz. U nr 261 poz. 2603) w związku § 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§1


Ustalam cenę wywoławczą ( netto) do drugiego przetargu za n/w działki położone w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu w niżej podanych wysokościach :
• Nr 290 o pow. 988m 2 - cena 20.199,00zł
• Nr 291 o pow. 1000m 2 - cena 20.444,00zł
• Nr 292 o pow. 1049m 2 - cena 21.445,00zł
• Nr 293 o pow. 1994m 2 - cena 40.765,00zł
• Nr 295 o pow. 1029m 2 - cena 21.037,00zł
• Nr 296 o pow. 1033m 2 - cena 21.119,00zł

§2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży działek wymienionych w §1 powołuję komisję w składzie:
1.Przewodniczący: Sławomir Michalik -Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Agnieszka Topolewska Reksa – Z-ca Kier. Ref. Inwestycji, PP i GN
3.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Inwestycji, PP i G N

§3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor