Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 115/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 6 października 2005 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r.
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:
§1
1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 63.989 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą 27.948.905 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 63.989 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą 32.590.913 zł
3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 600 „Transport i łączność" w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" w kwocie 12.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 - plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Uzasadnienie:
I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma:
1) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku:
- Nr DGD - 680 - 12/05 z dnia 29 września 2005 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 1.749 zł z przeznaczeniem na obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych oraz obsługę informatyczną dodatkowych stanowisk wspomagających pracę pełnomocników okręgowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.,
- Nr DGD - 580 /11/05 z dnia 29 września 2005 r. w sprawie przyznania dodatkowych środków finansowych zwiększających plan dotacji celowej o kwotę 1.800 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na 25 września 2005 r. z przeznaczeniem na obsługę obwodowych komisji wyborczych i koszty transportu,
- Nr DGD - 680 - 13/05 z dnia 03 października 2005 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 17.640 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób powołanych do składów obwodowych komisji wyborczych,
2) Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/72/K.E/05 z dnia 28.09.2005 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 42.800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących", ustanowionego uchwała Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r..
II. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale 600 „Transport i łączność" rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne" o kwotę 12.000 zł w celu sfinansowania wydatków związanych ze zwiększonym zakresem prac związanych z utrzymaniem dróg gminnych

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej