Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 47/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 24 maja 2004 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 23.063.959 zł
  2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 26.724.126 zł
  3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo", w dziale 801 „Oświata i wychowanie" i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza".

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 - plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


  1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB. 1-3011/D/34/2004 z dnia 11 maja 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 448.560 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych (zaliczkowo na m-c maj i czerwiec).
  2. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami dokonuje się w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo" z rozdz. 01003 „Upowszechnianie doradztwa rolniczego" do rozdz. 01095 „Pozostała działalność" o kwotę 1.000 zł w związku z wykreśleniem z klasyfikacji budżetowej rozdziału 01003 „Upowszechnianie doradztwa rolniczego".
  3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale:

    a) 801 „Oświata i wychowanie" rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 6.127 zł w związku z wykreśleniem w § 3250 „Stypendia różne" tiretu piątego, który dotyczy świadczeń w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w czasie kilkudniowych konsultacji przysługującym nauczycielom studiującym zaocznie,
    b) 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85446 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 750 zł w związku z wykreśleniem w § 3250 „Stypendia różne" tiretu piątego, który dotyczy świadczeń w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w czasie kilkudniowych konsultacji przysługującym nauczycielom studiującym zaocznie.

Powyższe zmiany związane są z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. Nr 58 poz.556 z dnia 8.04.2004 r.) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:919
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-06-09 11:56:22
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-06-09 10:18:11