Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 33/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 31 marca 2005 rokuw sprawie przyjęcia harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Sztum na II kwartał 2005 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 29 ust. 2 i 4 i art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza co następuje:

§ 1


Przyjmuje się harmonogram realizacji dochodów i wydatków na II kwartał 2005r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2005 roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 33/2005 z dnia 31 marzec 2005 roku