Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 152/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 grudnia 2003 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XVI/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 roku.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


 1. W budżecie gminy na rok 2003 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

 • I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
  w dziale 853 „Opieka społeczna” rozdz. 85319 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 3.880 zł w związku z podpisaną umową Nr 1605/POMOST/03
  z dnia 01 grudnia 2003 r. (1.680 zł) i Nr 1605D/POMOST/03 z dnia 16 grudnia 2003 r. (2.200 zł) z Wojewodą Pomorskim na udzielenie pomocy finansowej przeznaczonej na modernizację sprzętu komputerowego, oprogramowania, oraz podniesienie technicznej jakości przesyłów elektronicznych, a także utrzymanie administratorów, drobne zakupy
  i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Systemu Informatycznego „POMOST” (ogólnopolski program komputerowy do ewidencji osób objętych pomocą społeczną i jej formą).

 • II. Przeniesień planowanych dochodów dokonuje się w celu urealnienia planu na 2003 rok.
  Zwiększenia dochodów dokonuje się w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w dziale:

  1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdz. 01095 „Pozostała działalność”
   z tytułu wpływów za przyłącza do wodociągów wiejskich o kwotę
   1.950 zł,

  2. 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
   z tytułu wpływów pozostałości środków z wydatków niewygasających
   z 2003 r. o kwotę 3.320 zł,

  3. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu wpływów za:
   a) użytkowanie wieczyste gruntu o kwotę 8.200 zł,
   b) zwrotu kosztów upomnień o kwotę 410 zł,
   c) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym o kwotę 31.920 zł,
   d) odsetki za nieterminowe regulowanie należności o kwotę 1.300 zł,
   e) zwrot wydatków z 2002 r. (opłaty sądowe i komornicze) o kwotę 1.170 zł,

  4. 750 „Administracja publiczna”
   f) w rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
   - z wpływów za nieterminowe regulowanie należności z tytułu najmu pomieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy o kwotę 300 zł,
   - zwrot wydatków z 2002 r. (refundacje wynagrodzeń z AWRSP
   i PUP oraz zwrot opłat za media przez najemców) o kwotę
   3.470 zł,
   g) w rozdz. 75047 „Pobór podatków i opłat” zwrot kosztów egzekucyjnych z 2002 r. o kwotę 70 zł,

  5. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w:
   h) rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
   od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”
   - z wpływów za czynności cywilnoprawne realizowane przez Urzędy Skarbowe o kwotę 16.150 zł,
   - z wpływów za zwrot kosztów upomnień o kwotę 210 zł,
   i) rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” z tytułu wpływów:
   - z podatku od spadków i darowizn realizowanych przez Urząd Skarbowy w Malborku o kwotę 42.000 zł,
   - z podatku od posiadania psów o kwotę 1.107 zł,
   - z opłaty targowej o kwotę 13.000 zł,
   - z wyegzekwowania zaległości z podatków zniesionych (częściowa likwidacja podatku od środków transportowych) o kwotę 870 zł,
   j) rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw” z wpływów opłaty skarbowej o kwotę 35.000 zł,

  6. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” wpływy z czynszów za najem pomieszczeń o kwotę 2.700 zł,

  7. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w:
   k) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa” z tytułu wpływów za specyfikacje przetargową o kwotę 60 zł,
   l) rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” z tytułu partycypacji Gminy Stary Targ w kosztach utrzymania wysypiska śmieci w Nowej Wsi
   o kwotę 14.676 zł,
   m) rozdz. 90095 „Pozostała działalność” z tytułu wpływów:
   - za nieterminowe regulowanie należności za reklamy o kwotę 10zł,
   - pozostałość środków na rachunku „Depozytowym” z oczyszczalni ścieków oraz zwrot kosztów postępowania procesowego o kwotę
   6.400 zł.

  Zmniejszenia dochodów dokonuje się w dziale:

  1. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność”
   o kwotę 3.800 zł z tytułu opłat za wydane świadectwa pochodzenia zwierząt,

  2. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami
   i nieruchomościami” z tytułu wpływów za dzierżawę i najem gruntów
   i nieruchomości o kwotę 12.000 zł,

  3. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin”
   z tytułu prowizji za sprzedaż znaków skarbowych o kwotę 1.100 zł,

  4. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej”,
   a) rozdz. 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 45.600 zł w związku ze zmniejszeniem wpływów oraz odsetek od nieterminowych wpłat w/w podatku o kwotę 1.850 zł,
   b) rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” o kwotę 15.400zł we wpływach z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków przez osoby prawne,
   c) rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę 56.300 zł
   z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez Urząd Skarbowy,
   d) rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 5.000 zł z tytułu opłat za wpis i zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w związku ze zmniejszoną liczbą tych czynności oraz odsetek za nieterminowe regulowanie opłaty skarbowej o kwotę 3.600 zł,
   e) rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 41.667 zł w udziale w podatku dochodowym od osób prawnych pobieranym przez Urzędy Skarbowe,
  5. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 1.670 zł z tytułu opłat za reklamy.


  Załącznik

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1110
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-01-20 14:31:57
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-01-14 11:26:40