Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 108/2005
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum
z dnia 21 września 2005 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 31.750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian dochody budżetu gminy wynoszą- 27.866.916 zł

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 31.750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Po dokonaniu zmian wydatki budżetu gminy wynoszą- 32.508.924 zł

3. Dokonuje się [przeniesień planowanych wydatków międfzy paragrafami w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 5.200 zł oraz w rozdz. 75095 "Pozostała działalność" w kwocie 1.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Szczegółowy wykaz zmian zawierają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 3 - plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z akresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma z Krajowego Biur Wyborczego Delegatura w Gdańsku:
- Nr DGD - 680-7/05 z dnia 12 września 2005 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 10.330 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r.,
- Nr DGD - 580-13/05 z dnia 16 września 2005 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 21.420 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób powołanych do składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

II. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale 750 "Administracja publiczna" w rozdz.:
- 75023 "Urzędy gmin" o kwotę 5.200 zł w celu zabezpieczenia środków na składkę dla PFRON w związku z brakiem zatrudnienia osoby niepełnosprawnej,
- 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.000 zł w związku z przyjazdem we wrześniu bieżącego roku zwiększonej liczby gości zagranicznych na Dni Ziemi Sztumskiej.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:783
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 10:53:04
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:41:32