Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 115/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 01 października 2003r.


w sprawie umorzenia odsetek od należności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego działką nr 484 położonego w Sztumie przy ul. Słowackiego.

Na podstawie § 3 ust.2 Uchwały nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych usług w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, po rozpatrzeniu wniosku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Sztumie, ul Słowackiego 1, zarządza, co następuje:

§ 1


Umarza się odsetki za zwłokę w kwocie 22,70 zł. /słownie dwadzieścia dwa złote 70/100/, od nieterminowej wpłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu położonego w Sztumie przy ul. Słowackiego 1, dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sztumie

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi Miasta i Gminy Sztum.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:903
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2003-12-31 11:14:42
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-12-29 13:32:14