Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 117/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 8 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX/168/2004 z dnia 4 grudnia 2004 roku.Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Uzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIX/ 168/2004 z dnia 4 grudnia 2004 r.


I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale:
1) 600 „Transport i łączność” w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”
o kwotę 40.000 zł w związku z refundacją poniesionych wydatków na remont drogi w Zajezierzu przez Urzędu Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku, środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 37.000 zł oraz w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na oświetlenie ulic w kwocie 3.000 zł,

2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji” o kwotę 8.500 zł w związku
z udzieloną pomocą finansową Powiatu Sztumskiego zgodnie z podpisanym porozumieniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Sztumie. Środki zabezpieczone w budżecie na zakupu samochodu wynoszą 41.050 zł w tym: darowizny 15.550 zł, środki własne gminy 17.000 zł (z rezerwy Burmistrza) oraz pomoc finansowa Powiatu Sztumskiego 8.500 zł,

3) 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75802 „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 18.321 zł w związku
z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej Budżetu Państwa, które przeznacz się w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” na zakup mikrociągnika MT 8, kabiny do ciągnika oraz spychacza do ciągnika
do oczyszczania miasta i gminy o łącznej wartości 55.000 zł.


II. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miasta i wsi” w kwocie 36.679 zł w celu uzupełnienia środków na sfinansowanie zakupu mikrociągnika MT 8.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 117/2004