Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie nr 119/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 7 października 2005 roku

w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego oraz ustalenia ceny sprzedaży.
Na podstawie zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości w związku z uchwałą Nr XXXVIII Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 sierpnia 2005 roku w sprawie wytypowania do sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w obrębie geodezyjnym Gościszewo gmina Sztum na rzecz jej użytkownika wieczystego,
zarządzam co następuje:
§1
Do czynności związanych ze sprzedażą na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 171/3 o pow. 1836 m2 położonego w obrębie geodezyjnym Gościszewo powołuje komisję w składzie :
1 .Przewodniczący: Waldemar Fierek - Członek Rady Miejskiej
2.Członek : Agnieszka Topolewska-Reksa -Kierownik Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami 3.Członek : Halina Tymoszuk -Insp. Ref. Inwestycji, PPiGN
§2
1 .Na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego cena nabycia prawa własności opisanej w §1 nieruchomości gruntowej wynosi 4696,00zł i została ustalona zgodnie z art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2004 r. Dz. U. nr 261 poz. 2603 ze zm.).
2.Do ceny, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 z 2004 r.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
§3
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor


Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:856
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-18 08:56:29
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-18 08:18:38