Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 58/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 7 maja 2003


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.


Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2003 wprowadza się następujące zmiany:
1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.035.021 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 23.868.145 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Uzasadnienie:

1.Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i Budżetu:
- Nr FB. I – 3011/D/28/2003 z dnia 11 kwietnia 2003 r. zwiększające dotację o kwotę 25.900 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- Nr FB. I – 3011/D/33/2003 z dnia 28 kwietnia 2003 r. zwiększające dotację o kwotę 5.185 zł na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł, obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne, dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004.

2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 750 zł w celu sfinansowania wydatków na prawidłowe zainstalowanie okapu kuchennego w Ośrodku Socjoterapeutycznym w Piekle.

T A B E L A

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:1084
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-13 16:11:09
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-13 16:05:36