Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 44/05
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 kwietnia 2005 rokuw sprawie umieszczania barw Rzeczpospolitej Polskiej oraz wywieszania flag przez gminne jednostki organizacyjne i komunalne osoby prawne na terenie miasta i gminy Sztum.

W oparciu o art. 4, art. 5, art. 6 i art. 7 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o godle, barwach i hymnie RP ( Dz.U.Nr 7, poz.18; z późn. zm.) oraz treść uchwały Nr XVII/103/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004r. w sprawie zasad używania herbu i flagi miasta Sztum z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1.


1. Zobowiązuje się wszystkie gminne jednostki organizacyjne i komunalne osoby prawne do umieszczania barw Rzeczpospolitej Polskiej i podnoszenia flag na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe lub miejsce obrad bądź miejsca wyznaczone do oflagowania z okazji wszystkich świąt i uroczystości, o których mowa w §2.
2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zobowiązany jest ponadto do umieszczania barw RP oraz wywieszania flag we wszystkich wyznaczonych do tego miejscach na terenie miasta i gminy.
3. Zobowiązuje się w/w do otaczania tych symboli czcią i szacunkiem zgodnie z przepisami prawa , utrzymywania w czystości i zachowania ich barw i proporcji zgodnie z ustawowym wzorem.

§ 2.


1. Wymienione w § 1 podmioty zobowiązane są do udekorowania miasta i gminy oraz swojej siedziby w dniach świąt i rocznic państwowych :
a) 1 maja – święto państwowe - flagą państwową,
b) 2 maja – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - flagą państwową
c) 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja - flagą państwową,
d) 9 maja – święto Unii Europejskiej – flagą państwową, miejską i flagą unijną,
e) 1 września – rocznica wybuchu II wojny światowej - flagą państwową
f) 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości – flagą państwową.

2. Wyżej wymienione podmioty zobowiązane są również do udekorowania swojej siedziby oraz miasta i gminy w czasie innych okoliczności, takich jak:
a) wybory do Sejmu i do Senatu RP – flagą państwową
b) wybory Prezydenta RP – flagą państwową
c) referendum ogólnokrajowe – flagą państwową
d) wybory lokalne – flagą państwową i miejską
e) Dni Ziemi Sztumskiej – flagą państwową, miejską, unijną i państw, z których pochodzą zaprzyjaźnione gminy, ( placówki oświatowe na terenie miasta i gminy wywieszają tylko flagę państwową i miejską)
f) referendum lokalne – flagą państwową i miejską
g) wybory do Parlamentu Europejskiego – flagą państwową i unijną
h) referendum europejskie – flagą państwową i unijną
i) inne uroczystości okolicznościowe.

3. Obrady organu stanowiącego gminy – flagą państwową i miejską tylko na siedzibie organu.
§ 3.


1. Flaga państwowa RP ma pierwszeństwo. Każda inna flaga może być eksponowana obok niej wyłącznie na drugim miejscu, to jest na lewo od flagi polskiej , ( stroną prawą , w każdym przypadku zawsze zarezerwowaną dla flagi polskiej, jest strona po prawej ręce stojącego z flagą od strony budynku).

2. W przypadku wywieszania większej ilości różnych flag, flagę polską należy umieścić w środku, na prawo od niej flagę miejską, a na lewo kolejną flagę.

3. Przy umieszczaniu barw RP w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.

§ 4


1. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom i osobom zarządzającym podmiotami wymienionymi w § 1.
2. W Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań określonych w niniejszym zarządzeniu jest Sekretarz Gminy.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor