Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 53/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 maja 2005 rokuw sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.


Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2005 r. określonych w punkcie 7, 12, 14, 15 - wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2005 roku
dokonuje się w dziale:

- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 3.500 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2005r. (Dz. U. z dnia 2005 r. 74 poz. 652),

- 801 „ Oświata i wychowanie” rozdz. 80103 „Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych” o kwotę 12.100 zł dotyczą oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi i wynikają ze zmiany klasyfikacji budżetowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 74 poz. 652),

- 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” w związku z decyzją Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku nr FB.I-3050/21/KE/05 z dnia 20.05.2005r. o kwotę 15.000 zł,

- 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna
dla uczniów” w związku z decyzją Ministra Finansów nr FS5-4330-30/22/2005 z dnia 25 marca 2005 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych o kwotę 106.400 zł.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 53/2005 z dnia 30 maja 2005 r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:892
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-06-14 14:58:48
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-14 14:55:10