Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 58/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 14 czerwca 2004 roku


W sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 02 kwietnia 2004 roku w sprawie powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia rokowań o nabycie działki nr 212/1 o pow. 3100m 2 położonej w Koniecwałdzie do gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalenia ceny nabycia.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200lr. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z Uchwałą nr XVII/99/2004 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 14 lutego 2004 roku w sprawie nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki oznaczonej numerem 212/1 położonej w obrębie geodezyjnym Koniecwałd, stanowiącej własność osób fizycznych,

Zarządzam co następuje:

§ 1


W § 2 zarządzenia Nr 24/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 02
kwietnia 2004 roku w sprawie powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia rokowań o nabycie działki nr 212/1 położonej w Koniecwałdzie do gminnego zasobu nieruchomości oraz ustalenia ceny nabycia , skreśla się treść „15zł/1m2 a w to miejsce wpisuje się treść „ 20zł/m2.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor