Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 102 / 2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie

Z dnia 18 października 2004 roku


W sprawie ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze przetargu działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe , położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4 Uchwały Nr XXXIII/ 282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66 poz. 1510 dnia 03 października 2002 roku oraz §1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:
§1


Ustalam cenę wywoławczą za n/w działki położone w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu w niżej podanych wysokościach :

· Nr 290 o pow. 988m 2 - cena 21.262,00zł
· Nr 291 o pow. 1000m 2 - cena 21.520,00zł
· Nr 292 o pow. 1049m 2 - cena 22.574,00zł
· Nr 293 o pow. 1994m 2 - cena 42.911,00zł
· Nr 295 o pow. 1029m 2 - cena 22.144,00zł
· Nr 296 o pow. 1033m 2 - cena 22.230,00zł

§2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży działek wymienionych w §1 powołuję komisję w składzie:

1.Przewodniczący: Sławomir MichalikRadny Rady Miejskiej w Sztumie
2.Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gosp. Nieruchomościami
3.Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref Gosp. Nieruchomościami

§3

Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor