Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 64/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 6 lipca 2004 roku
w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004 rok
do uchwały Rady Miejskiej Nr XXIII/124/2004 z dnia 30 czerwca 2004 roku.


Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:


§ 1


1. W budżecie gminy na rok 2004 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/124/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r.

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się
w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” o kwotę 909.324 zł w związku
z zawarciem umów z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z siedzibą w Warszawie w dniach 19.02.2004 r. i 16.04.2004 r. na udzielenie pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – „Program SAPARD” na inwestycje pn: „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Koniecwałd do miejscowości Gronajny” (210.685 zł) i „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Koniecwałd i Gronajny” (698.639 zł).


II. Zmniejszenia budżetu po stronie wydatków dokonuje się w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi” na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sztumskie Pole zadanie A i B” o kwotę 900.000 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania środków z Funduszu SAPARD (wydatki planowane w budżecie gminy w roku 2004 – 1.850.000 zł w tym środki własne 950.000 zł i środki pozyskane z SAPARD-u – kredyt 900.000 zł).

III. Przeniesień planowanych dochodów dokonuje się:
a) w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 48.290 zł w związku ze zmianą źródła dofinansowania projektu pn. „EUROFORUM na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie” z Fundacji Funduszy Współpracy na fundusze złotówkowe Komisji Europejskiej - CPF,
b) z działu 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych” do działu 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” w kwocie 7.800 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych podatnikom podatków lokalnych.IV. Przeniesień planowanych wydatków między działami dokonuje się:
1) z działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sztumskie Pole Zadanie A i B” kwotę 950.000 zł do działu:
a. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” kwotę 200.000 zł na remont nawierzchni drogi gminnej w Sztumskim Polu,
b. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej z widownią i infrastrukturą techniczną oraz modernizacja Gimnazjum w Sztumie” kwotę 650.000 zł jako uzupełnienie wkładu własnego do pozyskania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
c. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i dróg w Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie” kwotę 100.000 zł na budowę sieci wodociągowo – kanalizacyjnej.

2) w dziale 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” o kwotę 40.000 zł w celu udzielenia pomocy finansowej dla Sejmiku Województwa Pomorskiego w Gdańsku na budowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej Nr 517 w Czerninie zgodnie z planowanym porozumieniem. Całkowity koszt zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku wyniesie 100.000 zł w tym: pomoc finansowa gminy 40.000 zł i środki Urzędu Marszałkowskiego
60.000 zł.

Załączniki Zarządzeń Burmistrza dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.