Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 106/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 10 listopada 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:


§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.295.588 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 28.146.431 zł


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
UZASADNIENIE:I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu:
- Nr FB.I – 3011/D/128/2004 z dnia 02 listopada 2004 r. zwiększające plan dotacji celowe o kwotę 750 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych w sesji letniej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli,
- Nr FB.I-3011/D/129/2003 z dnia 03 listopada 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 260.450 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
II. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I – 3011/D/1/2004 z dnia
26 października 2004 r. zmniejszające plan dotacji celowe o kwotę 15.000 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb.

Załącznik nr1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr106/2004

Załącznik nr2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr106/2004