Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 31/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 31 marca 2005 rokuw sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2005 z dnia 30 marca 2005 roku.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz
§ 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:


§ 1


1. W budżecie gminy na rok 2005 dokonuje się klasyfikacji wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/204/2005 z dnia 30 marca 2005 r.

I. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów dokonuje się w dziale
801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 66.235 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego zrealizowanego z wydatków niewygasających 2004 r. pn. „Szkoła Podstawowa Nowa Wieś - dachy”.

Powyższe zmiany spowodują zmniejszenie deficytu o kwotę 66.235 zł.

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w dziale:
1. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71013„Prace geodezyjne
i kartograficzne” o kwotę 3.843 zł z tytułu wpływów pozostałości środków z wydatków niewygasających 2004 r. z przeznaczeniem
na usługi geodezyjne, które nie zostały wykonane w terminie określonym w uchwale Rady Miejskiej określającej wydatki niewygasające 2004 r. (28.02.2005 r.). Usługi nie wykonano w określonym terminie w związku ze zmianą ustawy o gospodarce nieruchomościami, brakiem rozporządzenia i opinii Konserwatora Zabytków w Gdańsku,
2. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 10.322 zł w celu przekazania do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku zwróconych w 2005 r. nieprawnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2004 r. wraz z należnymi odsetkami.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 31/2005 z dnia 31 marzec 2005 roku