Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 1/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Z dnia 14 stycznia 2005 roku


w sprawie określenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. NR 15 poz. 148 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na rok 2005 wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej określony w załączniku Nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia obejmującego:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 26.708.293 zł

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 29.921.404 zł

3. Plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem pojęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor

UZASADNIENIE:

Zgodnie z § 10 uchwały Nr XXV/198/00 z dnia 26 sierpnia 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu, a także w oparciu o uchwałę budżetową na 2005 rok Nr XXX/184/2004 z dnia 30 grudnia 2004 roku (określającą budżet wg działów, rozdziałów i paragrafów w zakresie zadań własnych i zleconych.

Załączniki do zarządzenia są dostępne w Biurze Rady u Pani Czesławy Jaźwińskiej.