Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 57/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Z dnia 14 czerwca 2004 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art.19 ust.2, art.20 i art.21 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych

zarządzam co następuje

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie adaptacji pomieszczeń byłej szkoły podstawowej w Postolinie na mieszkania
powołują Komisją do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:
Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
Członkowie:
 • Teresa Wasielewska
 • Dariusz Kumuda
 • Marek Dobrzyński

  § 2


  1. Postępowanie wszczęto dnia 31.05.2004r na wniosek Zbigniewa Tchórzewskiego - Kierownika Referatu Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG Sztum.
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 16.06.2004r, o godz. 12.30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. 33.

  Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  § 4


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


  Burmistrz
  Miasta i Gminy Sztum

  Leszek Tabor