Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 37/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 kwietnia 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej

Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 22.605.509 zł
 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 26.265.676 zł
  Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 - plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


 1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydziału Finansów i Budżetu:

  • a) Nr FB. I - 3011/D/32/2004 z dnia 20 kwietnia 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 15.800 zł z przeznaczeniem na przygotowanie gminy do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych tj. na utworzenie nowych stanowisk pracy, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania posiadającego homologację, wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz druk formularzy wniosków,
   b) Nr FB. I - 3011/D/29/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 6.500 zł na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - „Sztum w Unii Europejskiej - szansę i wyzwania”. Spotkanie Europejskie na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie.

 2. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się:

  • w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 350 zł w celu sfinansowana składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z przygotowaniem zawarcia umów zleceń dla tłumaczy językowych: niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego podczas uroczystych obchodów Dnia Akcesji Polski do Unii Europejskiej w Sztumie realizowanych w ramach projektu „Euroforum na Wzgórzu Zamkowym w Sztumie” w dniach 1 - 2 maja 2004 r.
  • w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 3.000 zł w celu sfinansowania zakupu drzew i krzewów.


Załączniki do wglądu w pokoju nr 34 u pani Czesławy Jaźwińskiej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:906
Treść wprowadził(a): Sztorc Zbigniew, 2004-05-25 10:19:46
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-05-20 11:52:20