Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 60/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 21 czerwca 2004 roku


w sprawie wyrażenia zgody dla podniesienia jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.

Na podstawie art. 29 ust. 5 w związku z art. 29 ust. 2 i 4 oraz w związku z art. 92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr15 poz. 148 ze zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na podniesienie jednorazowych wydatków w II kwartale 2004 r. określonych w punkcie 14 – wydatków harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu budżetu gminy.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na II kwartał 2004 roku dokonuje się w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 149.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 228 z późniejszymi zmianami).

Załączniki Zarządzeń Burmistrza dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.