Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 65/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 7 lipca 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 24.802.340 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.653.183 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” i w dziale 750 „Administracja publiczna”.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do dz. 010 „ Rolnictwo i łowiectwo”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum


Leszek Tabor
Uzasadnienie:


1. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu:
- Nr FB.I – 3011/D/49/2004 z dnia 23 czerwca 2004 r. zwiększające plan dotacji celowe o kwotę 1.156 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł – dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005,
- Nr FB.I-3011/D/46/2003 z dnia 25 czerwca 2004 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 32.220 zł z przeznaczeniem na dożywianie uczniów.
2. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I – 3011/D/31 i 34/2004 z dnia
23 czerwca 2004 r. zmniejszające plan dotacji celowe o kwotę 106.137 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, w tym głównie na wypłaty zasiłków obligatoryjnych oraz o kwotę 94.543 zł na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze finansowane w nowym rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne”.

3. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale :
- 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” na zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Koniecwałd do miejscowości Gronajny”
o kwotę 158.014 zł i pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej w miejscowości Koniecwałd i Gronajny” o kwotę 523.979 zł w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,
- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 48.290 zł w celu prawidłowego zakwalifikowania wydatków na Euroforum na Zamku finansowane z innych środków bezzwrotnych
( CPF – fundusze złotówkowe Komisji Europejskiej).

4. Przeniesień planowanych wydatków budżetowych dokonuje się zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr ............. z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do budżetu gminy na 2004 r. nowych wydatków majątkowych pn. „Budowa boiska do gier małych w Czerninie” i „Urządzenie placu zabaw we wsi Sztumskie Pole” z działu 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” do działu 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01036 „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” w kwocie
20.000 zł , która stanowi wkład własny gminy w celu uzyskania dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego na realizację projektów Pomorskiego Programu Odnowy Wsi.

Załączniki Zarządzeń Burmistrza dostępne są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Sztumie w Biurze Rady Miejskiej w pok. nr 34.