Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 92/ 2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 23 sierpnia 2005 roku


w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2005 r.


Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Sztum informuje co następuje:


§ 1

Przedstawia sie Radzie Miejskiej w Sztumie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie do 31 sierpnia 2005 r. informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Sztum za I półrocze 2005 r. stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:832
Treść wprowadził(a): Góra Dariusz, 2005-10-03 10:19:37
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-10-03 10:09:23