Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 29/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 marca 2005 rokuw sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami)
oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.


Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


I. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 285 zł w celu sfinansowania zakupu nagród dla finalistów gminnego turnieju wiedzy pożarniczej członków młodzieżowych drużyn pożarniczych działających
na terenie Miasta i Gminy Sztum.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 29/2005 z dnia 29 marzec 2005 roku