Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 39/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Z dnia 29 kwietnia 2004 roku


w sprawie rozłożenia na raty należności pieniężnej z tytułu opłat czynszu dzierżawnego.
Na podstawie § 3, § 5 i § 6 ust. 1 Uchwały Nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pieniężnych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych,

Burmistrz po rozpatrzeniu wniosku Pana P. zarządza, co następuje:

§ 1


 1. Odmawia wyrażenia zgody na umorzenie należności pieniężnej powstałej z tytułu nie zapłaconego czynszu dzierżawnego i odsetek.
 2. Rozłożyć na 4 raty należność główną w kwocie 214,72 zł sł. dwieście czternaście złotych 72/100 oraz odsetki w kwocie 2,10 sł. dwa złote 10/100 płatne następująco:
  - do 31 maja 2004 r. w wysokości w 64,72 zł oraz odsetki w kwocie 2,10 zł,
  - do 30 czerwca 2004 roku w wysokości 50,00zł,
  - do 31 lipca 2004 r. w wysokości 50,00zł,
  - do 31 sierpnia 2004 r. w wysokości 50,00zł.
  Od należności rozłożonej na raty nie pobiera się odsetek za okres od wydania decyzji do upływu terminu zapłaty każdej raty określonej w § 1 ust. 2.
 3. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości rat ustalonych w § 1 ust.2, Zarządzenie traci moc, a pozostała do spłaty należność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę od należności głównej, liczonymi od dnia wymagalności do dnia spłaty.

§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor