Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 103/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 28 października 2004 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2004 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 26.043.388 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 27.894.231 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 750 „Administracja publiczna” i w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”.

4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej
do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
Uzasadnienie:


1) Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o umowę zawartą z Marszałkiem Województwa Pomorskiego przyznającą dotację celowa w kwocie 30.400 zł na remont Szkoły Podstawowej w Gościszewie (wymiana okien). Całkowity koszt zadania wyniesie 80.000 zł w tym: środki własne 42.600 zł, dotacja z budżetu państwa 30.400 zł oraz środki ze Stowarzyszenia Nasza Szkoła Podstawowa w Gościszewie 7.000 zł.

2) Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale:
- 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 45.500 zł w celu sfinansowania remontu pomieszczeń biurowych oraz dachu, zakupu wyposażenia i sprzętu, a także energii elektrycznej, cieplnej i wody,
- 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż Miejska” o kwotę 2.000 zł w celu zabezpieczenia wydatków na remont samochodu służbowego.

3) Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i dróg w Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie” o kwotę 15.000 zł dokonuje się w celu zabezpieczenia niezbędnych środków na przeprowadzenie II przetargu na utwardzenie drogi na Osiedlu Na Wzgórzu w Sztumie.

Załącznik nr1 do Zarządzenia Burmistrza nr103/2004

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:908
Treść wprowadził(a): Galara Marek, 2004-11-03 11:08:28
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2004-11-03 11:03:56