Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 14/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 grudnia 2002 rokuw sprawie przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej zgodnie z planowanym przeznaczeniem wydatków oraz między paragrafami w 2002 roku.Na podstawie art.128 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz.1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrza Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1


1.W budżecie gminy na rok 2002 wprowadza się następujące zmiany:
- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej do działu 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”,
- dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 600 „Transport i łączność”, w dziale 750 „Administracja publiczna”, w dziale 571 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w dziale 801 „Oświata i wychowanie” i w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dochodów i dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

I. Przeniesień planowanych wydatków z rezerwy ogólnej dokonuje się w celu sfinansowania wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg gminnych w kwocie 10.000 zł,

II.Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się:
- w dziale 600 „Transport i łączność” w rozdz.:
a) 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w celu sfinansowania wydatków bieżących związanych z utrzymaniem dróg powiatowych,
b) 60016 „Drogi publiczne gminne” w celu pokrycia wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych,

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdz.:
a) 75022 „Rady gmin” na zakup publikacji dla nowo wybranych radnych,
b) 75023 „Urzędy gmin” w związku z korektą naliczenia ZFŚŚ wynikającą z zatrudnienia osób bezrobotnych,

- w dziale 751 „Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe, wojewódzkie” w celu sfinansowania wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów burmistrza,

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż Miejska” w celu sfinansowania wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej,

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” oraz w rozdz. 80110 „Gimnazja” w związku z korektą odpisu na ZFŚS wynikającą z podwyżek płac dla nauczycieli od 01.10.2002 r.

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” w związku z korektą odpisu na ZFŚS wynikającą z podwyżek płac dla nauczycieli od 01.10.2002 r.

T A B E L A

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:996
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-06 12:06:41
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-06 11:56:45