Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 101/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
Z dnia 06 września 2005 roku


w sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w budżecie gminy na 2005 r.


Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1

W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 36 zł i w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz.75416 „Straż Miejska” o kwotę 1.547 zł oraz w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” o kwotę 520 zł.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2- plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:

I. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się w dziale:

1) 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa” rozdz. 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” o kwotę 36 zł w celu zabezpieczenia środków na składki z ubezpieczenia społecznego z tytułu umowy zlecenia,
2) 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdz. 75416 „Straż Miejska” o kwotę 1.547 zł w celu sfinansowania naprawy samochodu służbowego „Polonez”.
3) 750 „Administracja publiczna” rozdz. „Pozostała działalność” o kwotę 520 zł w celu zabezpieczenia środków niezbędnych na pokrycie wynagrodzenia tłumacza języka rosyjskiego w związku z rozpoczęciem realizacji projektu PN. „Europejskie forum samorządowe- Spojrzenie na Wschód”.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor
ZAŁĄCZNIK dostępny do wglądu w UMIG SZTUM w pokoju nr 34 u p. Czesławy Jaźwińskiej