Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie nr 16/2004
Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie
z dnia 24 marca 2004 roku


W sprawie zmiany zarządzenia nr 130/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców,
oraz zmiany zarządzenia nr 1/2004 z dnia 08 stycznia 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

Na podstawie Art. 30 ust 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 200l r. Dz. U. 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku § 4, § 5, § 8 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata oraz § 1 Zarządzenia nr 9 /2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości

Zarządzam co następuje:

§ 1


  1. W zarządzeniu nr 130/2003 z dnia 25 listopada 2003 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców wprowadza się zmianę poprzez skreślenie wyrazów,

    • 3 mieszczącego się w budynku nr 14”f” w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 46.700,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)"

  2. W zarządzeniu nr 1/2004 z dnia 08 stycznia 2004 roku w sprawie powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą w drodze rokowań lokali mieszkalnych na rzecz najemców, wprowadza się zmianę poprzez skreślenie wyrazów:

    • 2 mieszczącego się w budynku nr 14 „f” w Sztumie przy ul. Nowowiejskiego, o wartości rynkowej (zgodnie z wyceną biegłego rzeczoznawcy) w wysokości 39.789,00zł (łącznie z udziałem do gruntu)"

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


Burmistrz Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor