Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 23/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 2 kwietnia 2004 roku


w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.30 ust.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r Dz.U. 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z § 4 ust.4 uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lat.

Zarządzam co następuje:

§ 1


W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego na najem lokali użytkowych położonych w Sztumie przy ul. Reja 1 i Wł. Jagiełły 24; powołuję Komisję w składzie:

  • Przewodniczący: Joachim Majewski
  • Członkowie:
    Teresa Wasilewska
    Teresa Truskawa

§ 2


Komisja przetargowa jest obowiązana przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum
Leszek Tabor