Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 32/2003
Burmistrza MIasta i Gminy Sztum
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie rozłożenia na raty należności głównej z tytułu udziału w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sztumie w ulicy Wojciechowskiego.


Na podstawie § 5 Uchwały Nr XXXI/259/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31 marca 2001 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Sztum z tytułu należności pienięznych oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Burmistrz Miasta i Gminy Sztum, po rozpatrzeniu wniosku Pana Zbigniewa Kulisa, zam. Sztum, Plac Wolności 22B/12
zarządza, co następuje:

§ 1


  1. Rozkłada na raty miesięczne po 30,00 złotych począwszy od miesiąca lutego 2003 r. z ostatecznym terminem spłaty do dnia 30.10.2006 r. należności w kwocie 1.340,00 złotych - należność główna wynikająca z umowy zawartej w dniu 09.07.1997 r. o udziale w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Sztumie w ul. Wojciechowskiego.
  2. Rozkłada na raty miesięczne po 30,00 złotych - należność w kwocie 150,00 złotych - koszty procesu zasądzone wyrokiem Sądu z dnia 0606.2000 r., z ostatecznym terminem spłaty do 31.12.2003 r.
  3. Wpłat nalezy dokonywać w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
  4. Nie zapłacenie jednej raty (o której mowa w pkt 1) w terminie określonym w pkt 3 spowoduje ściągnięcie całej pozstałej nalezności wraz z naliczonymi odsetkami i kosztami procesu i egzekucji w drodze egzekucji komorniczej.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG w Sztumie.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

W dniu 9 lipca 1997 r. Pan Zbigniew Kulis zawarł z Zarządem Miasta i Gminy Sztum umowę o udziale w kosztach budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Wojciechowskiego, w której zobowiązał się do wpłaty na rzecz Gminy Sztum kwoty 1.400 złotych w terminie do 30 czerca 1998 r.
Z przyjętego zobowiązania Pan Kulis nie wywiązał się.
W przedmiotowej sprawie wydany został w dniu 10.11.1999 r. sądowy nakaz zapłaty, do którego Pan Kulis wniósł protest. W dniu 06.06.2000 r. Sąd Rejonowy w Malborku wydał wyrok zasądzając zapłatę kwoty 1.340,00 złotych z naleznymi odetkami i zwrot koztó procesu.
W drodze egzekucji komorniczej wyegzekwowano od Pana Kulisa kwotę 672,09 złotych, która została naliczona na poczet należnych odsetek (490,39 zł), opłatę egzekucyjną (175,70 zł) i koszty klauzuli (6,00 zł).
Na dzień 10 lutego 2003 r. pozostała do zapłaty kwota:
- 1.340,00 zł z tytułu nalezności głównej,
- 1.004,51 zł z tytulu odsetek ustawowych,
- 150,00 zł zwrot koztów procesu.

Z uwagi na niskie dochody Pana Kulisa w dniu 10.02.2003 r. zawarte zostało z Panem Kulisem porozumienie w sprawie spłaty naleności głównej w kwocie 1.340,00 zł w ratach miesięcznych po 30,00 złotych miesięcznie (do 30.10.2006 r.) oraz należnosci z tytułu kosztów procesu w kwocie 150,00 złotych w ratach miesięcznych (do 31.12/2003 r.), natomiast umorzenie odsetek nastąpi po całkowitej i regularnej spłacie należnosci głównej. Jednocześnie wstrzymano egzekucję komorniczą w/w należności.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Sztum zdecydował jak w sentencji zarządzenia.