Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 41/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 27 marca 2003 roku


w sprawie układu wykonawczego budżetu gminy na 2003 rok do uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/35/2003 z dnia 25 marca 2003 roku.


Na podstawie art, 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§ 1


1. W budżecie gminy na rok 2003 dokonuje się klasyfikacji wydatków w pełnej szczegółowości zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Podziału wydatków wg klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do paragrafu włącznie dokonuje się w oparciu o zmiany budżetowe wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII/35/2003 z dnia 25 marca 2003 roku.

1. Przeniesień planowanych wydatków dokonuje się w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin" w kwocie 8.349 zł z wydatków majątkowych, tj. zakupów inwestycyjnych związanych z Gminnym Centrum Informacji dla Bezrobotnych (zakup komputerów i oprogramowania) na wydatki bieżące na w/w cel (zakup regałów, szaf, materiałów biurowych). W wyniku przeprowadzenia postepowania o zamówieniach publicznych urealniono kwotę wydatków na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

TABELA