Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 52/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 30 maja 2005 rokuw sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 27.534.259 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 32.227.179 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w działach: 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie”
i 851 „Ochrona zdrowia”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, załącznik Nr 2 – plan finansowy dotacji oraz wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


I. Zmniejszenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb na podstawie pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/1/KE/6/05 z dnia 25.04.2005 r. zmniejszającego plan dotacji celowej
z budżetu państwa o kwotę 204.180 zł przeznaczonej na zasiłki stałe
w ramach zadań zleconych.

II. Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się
w oparciu o pismo Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I-3050/21/EP/05 z dnia 20.05.2005 r. zwiększające plan dotacji celowej z budżetu państwa o kwotę 87.060 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej
z budżetu państw.

III. Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonuje się w dziale:
1. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin” o kwotę 2.000 zł na sfinansowanie wydatków na ogłoszenia prasowe,
2. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz.:
a) 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 4.260 zł w celu sfinansowania wydatków za badania okresowe pracowników w SP w Czerninie
i w SP Nr 2 w Sztumie, zakup materiałów na remont łazienki
oraz zakup sztandaru dla SP w Czerninie,
b) 80104 „Przedszkola” o kwotę 1.680 zł na sfinansowanie prac remontowych oraz wyjazdów służbowych w Przedszkolu w Czerninie,
c) 80110 „Gimnazja” o kwotę 1.060 zł na sfinansowanie wydatków za badania okresowe i wyjazdy służbowe pracowników Gimnazjum
Nr 2 w Czerninie,

3. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 2.550 zł w celu sfinansowania zakupu materiałów na wspieranie programów edukacyjnych.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 52/2005 z dnia 30 maja 2005r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 52/2005 z dnia 30 maja 2005r.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:914
Treść wprowadził(a): Kowalski Krzysztof, 2005-06-14 14:46:50
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2005-06-14 14:40:44