Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 28/2004
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 07 kwietnia 2004 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie przepisów art. 19 ust.l, art.20 i ar t.21 ustawy z dnia 29.01.2004r prawo zamówień publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/

§ 1


w związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z procedurą zawierania umów w ramach programów PHARE, ISPA oraz SAPARD na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej „ZLEWNIA D" w Sztumskim Polu gmina Sztum - zadanie A i B"
zadanie współfinasowane ze środków programu SAPARD

powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty w składzie:

 • Przewodniczący: Zbigniew Tchórzewski
 • Członkowie:
  Teresa Zgubińska
  Dariusz Kumuda
  Marek Dobrzyński
 • Sekretarz komisji: - Teresa Nowak
 • Konsultant komisji: Beata Czech — radca prawny
 • Przy udziale: Władysław Lewko — Prezes PWiK w Sztumie

§ 2


 1. Postąpowanie wszczęto dnia 10 lutego 2004r na wniosek Kierownika Ref. Inwestycji, Rozwoju i Planowania Przestrzennego UMiG w Sztumie - Zbigniewa Tchórzewskiego.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2004r, o godz.ll30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul Mickiewicza 39 pok. 33.

§ 3


Komisja przetargowa obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z procedurą zamówienia publicznego określoną w „ Podręczniku procedur zawierania umów na wykonanie robót" wersja zatwierdzona 6 - KP-700-18-ARiMR/6/z.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor