Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 93/2005
Burmistrza Miasta i Gminy
z dnia 26 sierpnia 2005 roku

W sprawie wyboru formy zbycia nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, położonych w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu, ustalenia ceny wywoławczej i powołania osób do składu komisji.

Na pdstawie art. 39 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2004 roku Dz. U. nr 261 poz. 26030) w związku § 3 i 4 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia na okres dłuższy niż 3 lata z późniejszymi zmianami oraz § 1 Zarządzenia nr 9/ 2002 Burmistrza Miasta i Gminy w Sztumie z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z negatywnym wynikiem kolejnego (trzeciego) przetargu na nieruchomości gruntowe oznaczone numerami 291, 292, 293, i 296 położone w Sztumie Osiedle Na Wzgórzu ustalam sprzedaż tych nieruchomości w drodze klejnego (czwartego) przetargu nieograniczonego.

§ 2
Ustalam cenę wywoławczą (netto) do kolejnego (czwartego) przetargu za nieruchomości gruntowe wymienione w § 1 w niżej podanych wysokościach:

Nr 291 o pow. 1000m2 - cena 20.444,00 zł
Nr 292 o pow. 1049m2 - cena 21.445,00 zł
Nr 293 o pow. 1994m2 - cena 40.765,00 zł
Nr 296 o pow. 1033m2 - cena 21.119,00 zł


§ 3
Do czynności związanych z przeprowadzeniem kolejnego (czwartego) przetargu nieograniczonego w sprawie sprzedaży działek wymienionych w §1 powołuję komisję w składzie:
1. Przewodniczący: Joachim Majewski- Radny Rady Miejskiej w Sztumie
2. Członek: Agnieszka Topolewska Reksa- Kierownik Referatu Inwestycji, PP i GN
3. Członek: Halina Tymoszuk- Inspektor Referatu Inwestycji, PP i GN

§ 4
Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane z przeprowadzeniem kolejnego przetargu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sztum

Leszek Tabor