Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 74/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 12 czerwca 2003 roku


w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów i powołania osób do składu komisji do przeprowadzenia czynności związanych ze sprzedażą nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Polnej w drodze rokowań.


Na podstawie Art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. 46, poz. 543 z 2000 r. ze zmianami oraz art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 142, poz. 1591 ze zmianami ) w związku § 4 ust.2 Uchwały Nr XXXIII/282/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 18 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż 3 lata zm. Uchwałą Nr XXXVII/301/2001 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20 października 2001 roku ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 66, poz. 1510 z dnia 03 października 2002 roku oraz § 1 Zarządzenia Nr 9/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia sposobu, terminu i wysokości wpłat oraz powołania składu komisji upoważnionej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości oraz zbywania i obciążania nieruchomości w drodze rokowań i w drodze bezprzetargowej z gminnego zasobu nieruchomości
Zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku z nie wyłonieniem nabywcy w pierwszym i drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Polnej oznaczonej nr 58/1 przeznaczonej pod zabudowę na działalność gospodarczą, odstępuję od przeprowadzenia dalszych przetargów i postanawiam zbyć nieruchomość w drodze rokowań z nabywcą za cenę ustaloną w tych rokowaniach lecz nie niższą niż 19.000 zł.

§ 2


Do czynności związanych z przeprowadzeniem rokowań związanych ze sprzedażą nieruchomości wymienionych w § 1 powołuję komisję w składzie:

  1. Przewodniczący: Waldemar Fierek – radny Rady Miejskiej w Sztumie
  2. Członek: Teresa Wasielewska – Kierownik Ref. Gospodarki Nieruchomościami
  3. Członek: Halina Tymoszuk – Insp. Ref. Gospodarki Nieruchomościami

§ 3


Komisja zobowiązana jest przeprowadzić czynności związane ze sprzedażą nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


W przypadku równorzędnych ofert cenowych, komisja organizuje licytację ograniczoną do tych oferentów.

§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:936
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-14 12:44:06
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-01 10:47:58