Urząd Miasta i Gminy
Zarządzenie Nr 64/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 15 czerwca 2005 rokuw sprawie przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (t. j. z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy w Sztumie zarządza, co następuje:

§ 1


W budżecie gminy na rok 2005 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
w działach: 630 „Turystyka”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” i 851 „Ochrona zdrowia”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Sztum

Leszek TaborUzasadnienie:


I. Przeniesień planowanych wydatków między paragrafami dokonuje się
w dziale:

1. 630 „Turystyka” w rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” o kwotę 19.600 zł w celu zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem konferencji pt. „Zagospodarowanie turystyczne sztumskiego zamku szansą na ożywienie gospodarcze i zmniejszenie bezrobocia na Żuławach i Powiślu” oraz innych wydatków w tym rozdziale.,

2. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
w rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 3.000 zł w celu sfinansowania obowiązkowych badań lekarskich członków Ochotniczych Straży Pożarnych,

3. 851 „Ochrona zdrowia” w rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 694 zł na sfinansowanie zakupu lektury, filmów itp. (350 zł) i zakupu materiałów na wycieczki (344 zł).

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Nr 64/2005 z dnia 15 czerwca 2005r.