Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 13/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 18 grudnia 2002 rokuw sprawie wyrażenia zgody dla poniesienia jednorazowych wydatków w IV kwartale 2002 r. wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu wydatków budżetu gminy.Na podstawie art. 29 ust.5 w związku z art.29 ust. 2 i4 oraz w związku z art.92 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami ) Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1


1. Wyraża zgodę na poniesienie jednorazowych wydatków w IV kwartale 2002 r. określonych w punktach – dochody 11 i wydatki 3, 6, 11, 13, 14, 15 harmonogramu wyższych niż wielkość wynikająca z harmonogramu dochodów i wydatków budżetu gminy.
2. Zmiany harmonogramu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie:

I. Zmian w harmonogramie dochodów i wydatków budżetu gminy na IV kwartał dokonuje się:

1) w dziale 853 „Opieka społeczna” w rozdziałach:
- 85314 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne” o kwotę 13.000 zł celem zabezpieczenia wydatków na dożywianie dzieci w szkołach w związku ze znacznym wzrostem dzieci korzystających z posiłków w szkołach (zwiększenie),
- 85319 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 1.247 zł z przeznaczeniem na uaktualnienie systemu informatycznego POMOST (zwiększenie) oraz o kwotę 4.555 zł z tytułu oszczędności funduszu płac w roku 2002 (zmniejszenie).

II. Zmian w harmonogramie wydatków budżetu gminy na IV kwartał dokonuje się:

1) w dziale 600 „Transport i łączność” rozdz.60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 25.000 zł w celu sfinansowania wydatków majątkowych na inwestycje pn. „Dokumentacja projektowa drogi na Osiedlu Przyleśnym w Czerninie”,

2) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany przestrzennego zagospodarowania” o kwotę 20.000 zł w celu sfinansowania wydatków związanych z planem zagospodarowania przestrzennego”,

3) w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziałach:
- 80101 „Szkoły podstawowe” na zakup obieraczki do ziemniaków dla SP Nr 2 w Sztumie o kwotę 4.000 zł oraz zakup sprzętu komputerowego o kwotę 600 zł,
- 80110 „Gimnazja” w celu sfinansowania wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach wdrożenia reformy oświaty,
- 80114 „Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół” na zakup nowelizacji programu księgowego i płacowego dla MGZO w Sztumie,
- 80195 „Pozostała działalność” w celu sfinansowania odpisu na ZFŚS dla byłych nauczycieli, emerytów i rencistów szkół,

4) w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziałach:
- 85404 „Przedszkola” o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup komputera do Przedszkola Nr 2 w Sztumie,
- 85495 „Pozostała działalność” o kwotę 1.000 zł w celu sfinansowania odpisu na ZFŚS dla byłych nauczycieli, emerytów i rencistów przedszkoli,

5) w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz.:
- 90095 „Pozostała działalność” o kwotę 29.000 zł w celu sfinansowania wydatków majątkowych na inwestycję pn. „Budowa infrastruktury technicznej w Parku Inwestycyjnym”.

Ponadto dokonuje się przesunięcia między jednostkami budżetowymi, które nie mają wpływu na zmianę w harmonogramie wydatków budżetowych.

T A B E L A