Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta i Gminy w Sztumie

Zarządzenie Nr 2/2002
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 29 listopada 2002 rokuw sprawie zmian w budżecie na 2002 rok.Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta i Gminy Sztum uchwala, co następuje:


§ 1


1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 23.932.289 zł

2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 25.785.855 zł

3. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie”.

Szczegółowy wykaz zmian zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.Uzasadnienie:

Zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków dokonuje się w oparciu o pisma Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Budżetu i Finansów Nr:

- FB.I – 3011/D/141/2002 z dnia 13 listopada 2002 r. zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 5.806 zł (w dziale 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność”) i o kwotę 988 zł (w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdz. 85495 „Pozostała działalność”) na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych, placówek opiekuńczo – wychowawczych,

- FB.I – 3011/D/133/2002 z dnia 15 listopada 2002 roku zwiększające plan dotacji celowej o kwotę 963 zł (w dz. 853 „Opieka Społeczna”, rozdz. 85315 „Dodatki mieszkaniowe”) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych na III kwartał 2002 r.

Przeniesień planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami w dziale 801 „Oświata i wychowanie” dokonuje się:

- w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w celu sfinansowania: zakupu krzeseł dla uczniów, montażu drabinek i koszy w sali gimnastycznej w SP Nr 2, ekspertyzy budowlanej sali gimnastycznej w SP w Czerninie, ubezpieczenia pracowni komputerowych w SP Nr 2 i w Gościszewie, oraz wydatków bieżących w SP w Nowej Wsi,

- w rozdz. 80104 „Oddziały klas 0 w szkołach podstawowych” – na sfinansowanie wydatków wynikających z wprowadzonych od 01 października podwyżek płac dla nauczycieli w ramach wdrażania reformy oświaty,

- w rozdz. 80110 „Gimnazja” na zakup krzeseł i stołów dla Gimnazjum Nr 2 w Czerninie i materiałów do wykonywania prac malarskich.

Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między jednostkami budżetowymi, które nie mają wpływu na zmianę planu wydatków budżetowych.

T A B E L A
Zarządzenie Burmistrza Nr 02/2002

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:975
Treść wprowadził(a): Zasadzki Tomasz, 2003-08-18 11:09:55
Treść wytworzył(a): [brak danych], 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2003-08-05 09:00:46