Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie Nr 34/C/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 26 lutego 2003 roku


w sprawie zatwierdzenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy Sztum.

Na podstawie § 6 pkt 2 Trybu postepowania przy udzielaniu dotacji z budżetu gminy Sztum dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych realizujących zadania gminy Sztum, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań - stanowiącego załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/245/2000 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi i udzielania dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych - zatwierdzam

rozdział dotacji na rok 2003 dla poszczególnych podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania własne gminy Sztum w wysokości i na określone projekty zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TABELA