Urząd Miasta i Gminy w Sztumie
Zarządzenie nr 144/2003
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia 17 grudnia 2003 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie § 1 Uchwały nr 10/2002 Zarządu Miasta i Gminy Sztum z dnia 22 lutego 2002r. w sprawie powoływania osób do składu Komisji na przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i zatwierdzenie regulaminu pracy komisji przetargowych

Zarządzam, co następuje:

§ 1


W związku z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie na lata 2004-2005

Powołuję Komisję Przetargową, która przeprowadzi postępowanie i dokona wyboru najkorzystniejszej oferty

Anna Mielniczek – przewodnicząca Komisji
Małgorzata Draganek
Teresa Nowak

§ 2


  1. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 30 grudnia 2003r. godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 pok. Nr 33.

§ 3


Komisja przetargowa w składzie jak wyżej, obowiązana jest przeprowadzić przetarg zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy w Sztumie

Leszek Tabor